Vzdělávání

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců mají v KPMG v České republice vysokou prioritu. Globální koncept KPMG Business School zahrnuje vzdělávací schéma, jež plně odpovídá nárokům KPMG a potřebám našich klientů, a zároveň zajišťuje vysokou úroveň kvality nabízených kurzů.

Podle interních pravidel KPMG v České republice mají všichni odborní pracovníci absolvovat minimálně dvacet hodin průběžné profesní výuky ročně a během tří let má čas strávený vzděláváním dosáhnout nejméně sto dvaceti hodin.

Struktura vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých profesních odděleních je popsána v tréninkových mapách. Tréninkové mapy obsahují nabídku technických školení a certifikačních programů, které jsou k jednotlivým pozicím přiřazovány ve dvou kategoriích: jako povinné a doporučené na základě schválení zodpovědného manažera daného oddělení.

38 Průměrný počet hodin strávený
na školení je 38.

Začátek kariéry

Svou kariéru noví zaměstnanci, čerství absolventi, převážně z auditního a daňového oddělení, začínají nástupem na pětitýdenní úvodní školení.

Školení se zaměřuje především na odborná témata z oblasti auditu a daní, která budou účastníci potřebovat ke své budoucí práci asistenta auditora či asistenta daňového poradce.

Jeden týden tráví účastníci kurzu mimo pražskou kancelář. Tato část školení je pojata jako vzdělávací i teambuildingová. Noví zaměstnanci tak mají možnost poznat své kolegy ještě předtím, než spolu budou pracovat. Letošní pobyt jsme našim nováčkům zpestřili koncertem kapely AllStar Refjúdží Band.

Prohlubování profesní kvalifikace

Na úvodní školení v dalších letech navazuje strukturovaná nabídka lokálních, regionálních i mezinárodních KPMG kurzů a možnost účasti na specializovaných externích školeních.

KPMG v České republice podporuje certifikace od následujících klíčových organizací: ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Komora auditorů České republiky pro kolegy z oddělení Auditu, Komora daňových poradců pro kolegy z oddělení Daňového poradenství a Institut certifikovaných účetních pro účetní profesionály.

Kolegové z poradenských oddělení studují například certifikační programy mezinárodní profesní asociace ISACA či PRINCE2, zaměřené na projektový management.

Profesní a manažerský růst

Všichni zaměstnanci si mohou v široké nabídce tzv. Development Academy vybrat půldenní i vícedenní kurzy se špičkovými externími lektory. Kurzy se zaměřují na rozvoj oblasti měkkých dovedností.

Klíčovým aspektem rozvojových programů je důraz na možnost rozvíjet doporučené kompetence svou aktivní účastí na zajímavých a náročných projektech s možností okamžité a pravidelné zpětné vazby ze strany zkušenějších kolegů.

Vedle kurzů zaměřených na rozvoj manažerských a obchodních dovedností nabízíme našim zaměstnancům účast na lekcích anglického či německého jazyka v rámci Language Academy v pravidelných skupinových i individuálních a intenzivních letních kurzech.

Znalost MS Office si mohou kolegové vylepšit na interních kurzech Excelu, Wordu a PowerPointu, které jsou součástí nabídky IT Academy.

Diverzita

  Na pozicích partnerů bylo zastoupeno 17,24 % žen a 82,76 % mužů.

 • V řídícím orgánu společnosti – Řídícím výboru (Management Committee) – byl poměr žen a mužů 16,66 % k 83,33 %.
 • Mezi partnery byli 4 pracovníci ze zahraničí.
 • Celkově podíl žen tvořil 61,58 % a mužů 38,41 %.

Celkový počet zaměstnanců podle oddělení FY18
Celkový počet zaměstnanců podle oddělení FY18
Oddělení Ženy Muži Celkem
Audit 219 158 377
Daňové poradenství (Tax) 168 44 212
Vedení účetnictví a mzdové agendy (AS&P) 84 8 92
Management Consulting 48 103 151
Deals 6 18 24
Risk Consulting 57 54 111
KPMG Legal 23 16 39
Infrastruktura (neklientská oddělení) 102 40 142
Celkem 707 441 1 148
Celkový počet zaměstnanců podle pozice FY18
Celkový počet zaměstnanců podle pozice FY18
Pozice Ženy Muži Celkem
Partner 5 24 29
Director 3 16 19
Senior Manager 18 36 54
Manager 29 55 84
Specialist, Supervisor 420 181 601
Assistant 232 129 361
Celkem 707 441 1 148
Celkový počet zaměstnanců podle regionů FY18
Oddělení Praha Brno České Budějovice Ostrava Celkem
Ž M Ž M Ž M Ž M
Audit 139 115 53 37 1 26 6 377
Daňové poradenství (Tax) 140 36 23 7 5 1 212
Vedení účetnictví a mzdové agendy (AS&P) 48 6 7 29 2 92
Management Consulting 47 99 1 4 151
Deals 6 18 24
Risk Consulting 57 54 111
KPMG Legal 23 16 39
Infrastruktura (neklientská oddělení) 102 39 1 142
Celkem 562 383 84 49 30 2 31 7 1 148

#VYROSTLYJSME

Ke konci finančního roku jsme spustili kampaň #vyrostlyjsme, jež ukazuje, jak obrovský podíl mají na úspěchu české KPMG ženy, kterých zde pracuje více než 60 %. A určitě i zčásti díky tomu jsme podle průzkumu Universum pro studentky nejatraktivnějším zaměstnavatelem a nejvíce přátelskou firmou z poradenských společností. Kampaň tvoří série videí, v nichž představujeme rozdílné profesní příběhy našich kolegyň. Ke spolupráci jsme přizvali šest žen nejen z různých oddělení i úrovní seniority, ale i s rozličnými zájmy, osobním i pracovním životem. Přestože má každá z tváří kampaně v KPMG odlišnou roli, všechny do ní přinášejí nejen své schopnosti a zkušenosti, ale i harmonii, empatii a lidský přístup. A stejně tak, jako je v rámci firmy považujeme za nepostradatelné, věříme, že i ony vnímají firemní kulturu v KPMG jako rovnou a přátelskou s prostorem a podporou k růstu.

Rovné a flexibilní pracovní podmínky

Snažíme se vycházet vstříc potřebám zaměstnanců týkajících se sladění práce s osobním životem.

Využíváme pružnou pracovní dobu a možnost práce z domova.

Cílem je, aby si zaměstnanci mohli řídit pracovní čas flexibilněji a efektivněji a zároveň zůstala zachována vysoká kvalita služeb pro externí i interní klienty.

Každoročně v době vánočních svátků poskytujeme zaměstnancům tři dny firemního volna navíc k jejich dovolené.

Dlouhodobě usilujeme o to, aby rovnovážné a flexibilní podmínky pocítili i zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené. Se všemi zůstáváme v pravidelném kontaktu. Snažíme se jim vytvářet příznivé prostředí pro návrat zpět do zaměstnání. Tam, kde to typ práce dovoluje, poskytujeme možnost zapojit se do zakázek na zkrácený pracovní úvazek. Daří se nám to i na nejvyšších řídících pozicích.

Celkově u nás podíl částečných úvazků představuje ‬17 %.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Rodičům na manažerských pozicích po dobu mateřské dovolené ponecháváme benefity v podobě firemního automobilu, mobilu či notebooku.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Pravidelně pořádáme globální průzkum spokojenosti a názorů zaměstnanců, který nám pomáhá zjistit, jak se lidé ve firmě cítí, jak ji hodnotí a kde vidí prostor ke zlepšení.

 • Komplexní dotazník ve fiskálním roce 2018 vyplnilo 85 % pracovníků.
 • Jejich odpovědi potvrdily vysokou míru spokojenosti v naprosté většině měřených faktorů.
 • V indexu angažovanosti zaměstnanců jsme dosáhli 76 % (o 8 % více než loni).

Nejlépe hodnocené kategorie:

Vzdělávání (86 %)

Začlenění a rozmanitost na pracovišti (81 %)

Společenská odpovědnost (80 %)

Největšího zlepšení jsme dosáhli v těchto oblastech:

Pracovní prostředí: Jsem spokojen s prostředím, ve kterém pracuji (+20 % oproti 2017)

Společenská odpovědnost: KPMG je společensky zodpovědná vůči komunitě (+15 %)

Odměna a uznání: Mám pocit, že moje odměna je konkurenceschopná ve srovnání s lidmi, kteří vykonávají podobnou práci v jiných společnostech (+14 %)

Průběžně pracujeme na udržení stávající míry spokojenosti a zlepšování vybraných faktorů. Zejména se to týká oblasti komunikace a předávání informací o tom, jak pracujeme se zpětnou vazbou od našich klientů.

Podle standardních postupů mohou lidé podat stížnost v případě, že nesouhlasí s jakýmkoli postupem, opatřením či jednáním. Ve firmě máme také schránku na anonymní stížnosti.

Šance pro absolventy

Každoročně se u nás o práci hlásí okolo 2 500 studentů a absolventů vysokých škol, z nichž nabíráme každý rok přes 200 napříč našimi pobočkami.

Přijímáme jak studenty, tak absolventy vysokých škol a nabízíme pracovní poměr na plný úvazek nebo stáž na zkrácený úvazek. Pracovní poměr na plný úvazek je vhodný jak pro čerstvé absolventy vysoké školy, tak pro studenty posledního ročníku magisterského studia.

Stáže jsou vhodné pro studenty čtvrtého a pátého ročníku. Práce na stáži je stejná jako práce na pracovní poměr na plný úvazek, jen má student kratší úvazek, aby mohl sladit práci se studiem.

Výhodou je u kandidátů ekonomické zaměření, důležitým předpokladem je znalost anglického jazyka, analytické a logické myšlení, motivace, týmová spolupráce a ochota učit se novým věcem.

Zájemci musí projít online výkonnostními testy, předvést svoji úroveň angličtiny, zúčastní se interaktivní části výběrového řízení sestávající ze skupinových modelových a individuálních úloh a následně absolvují pohovor.

Úspěšní uchazeči nastupují převážně na pozice analytiků nebo konzultantů v auditu, daňovém poradenství, v právním oddělení nebo poradenských službách.

Naši odborníci vyučují či přednášejí na vysokých školách, jako je například Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Karlova v Praze nebo Masarykova univerzita v Brně, v rámci předmětů spojených s jejich odborností.

Pro studenty každoročně připravujeme celou řadu workshopů, na kterých se mohou seznámit s prací v jednotlivých odděleních či se zdokonalit v technických dovednostech. V roce 2018 mohli studenti navštívit workshopy zaměřené na Excel, IFRS standardy, auditní a daňovou profesi nebo zjistit, jak to funguje v RC a MC oddělení. Také poměřili své síly v soutěži KICC (KPMG International Case Competition), kdy vítězný tým reprezentoval Českou republiku na mezinárodním kole v Kuala Lumpuru v Malajsii. Více o soutěži zde.

Pro finanční rok 2019 chystáme novinku, projekt Youniversity, díky kterému mohou studenti absolvovat 10 online kurzů zaměřených na měkké dovednosti, např. zvládání zátěže a stresu, sebemotivace, efektivní práce s časem, vyjednávání. Pokud student absolvuje všech 10 kurzů, dostane od nás certifikát.

Benefity

Zaměstnancům poskytujeme širokou nabídku výhod v systému takzvané kafeterie volitelných benefitů. Nárok na kafeterii mají všichni zaměstnanci s výjimkou partnerů. Neděláme rozdíly podle typu úvazku. Pracovníkům, kteří využívají kratší pracovní dobu, pouze proporčně krátíme nárok. Nabídka zahrnuje asi 10 tisíc možností, mezi něž patří např. stravenky, vzdělávací kurzy, množství aktivit z oblasti cestování, kultury, sportu, wellness a zdravotní péče, životní a úrazové pojištění, penzijní připojištění a podobně.

Zaměstnanci dále mohou:

 • využít výhodný program skupinového životního a úrazového pojištění,
 • využívat delší dovolenou
 • čerpat rozpočet, který má každé oddělení přidělený na nejrůznější týmové akce
 • v rámci tzv. programu mobility vyjet na krátkodobé (do 1 roku) nebo dlouhodobé stáže (do 3–5 let)
 • získat plně hrazené členství v odborných organizacích a komorách
 • využívat širokou nabídku vzdělávání a rozvoje – profesní certifikace a programy, studijní volno, jazykové kurzy, školení v oblasti interpersonálních kompetencí nebo školení na technické a počítačové dovednosti
 • využít až 5 dnů dorovnání plné výše mzdy v případě nemoci a řadu zdravotních benefitů v programu Zdravá firma
 • účastnit se různých firemních sportovních a společenských akcí
 • nabídnout si občerstvení v kuchyňkách a zvýhodněné stravování v hotelu Hilton
 • získat zvýhodněné ceny služeb a zboží v některých zařízeních
 • disponovat notebookem a připojením na internet, mobilním telefonem či automobilem a garážovým parkováním.

Novopečeným tatínkům poskytujeme jednodenní placené volno.

Zaměstnanci se zdravotním postižením či znevýhodněním mohou navíc čerpat benefity na lékařskou péči, lázeňský pobyt či zdravotní pomůcky.

Zdravá firma

Máme za cíl vzbudit u zaměstnanců zájem o své zdraví a vyvolat v nich pocit zodpovědnosti. Nechceme být zaměstnavatelem, kde lidé vydělávají peníze na úkor svého zdraví. Chceme zaměstnancům kompenzovat náročnost práce poskytováním péče. Spolupracujeme s partnery OZP pojišťovna, Santé atd.

Věnujeme se čtyřem oblastem:

 • pracovní prostředí
 • psychosociální podmínky práce
 • zdraví jednotlivce
 • firma součástí širší komunity

Realizované aktivity:

 • kurzy jógy na pracovišti
 • kurzy pilates na pracovišti
 • masáže na pracovišti
 • kurz první pomoci
 • Den zdraví s OZP
 • semináře na různá témata

Expertní dobrovolnictví

V rámci programů Cesta k udržitelnosti a Škola odpovědného podnikání naši zaměstnanci sdílí své znalosti s neziskovými organizacemi a sociálními podniky, ale také s mladými lidmi, jež se snažíme přivést na myšlenku odpovědného a udržitelného podnikání. Zapojují se jednak jako školitelé bezplatných kurzů, realizací servisních grantů nebo jako mentoři pro mladé inovátory z iKid.

Naši zaměstnanci si vylepšují znalosti a dovednosti, které potřebují pro svůj další kariérní růst, a nezisková organizace tak získá odbornou pomoc. Program je součástí vzdělávání zaměstnanců v KPMG a je spjat s rozvojem a hodnocením pracovního výkonu. Každý, kdo se zapojí, dostane zpětnou vazbu na proběhlou spolupráci.

Jsme hrdí na to, že angažovanost našich zaměstnanců byla oceněna i v rámci hodnocení TOP Odpovědná firma v kategorii Nejangažovanější zaměstnanci zlatým certifikátem a 1. místem.

Více o expertní pomoci a dobrovolnictví si můžete přečíst v kapitole „Pomáháme tím, co umíme“.

DobroDění

Zaměstnancům nabízíme širokou škálu možností rozvoje i prostřednictvím CSR aktivit. Snažíme se je motivovat k osobní angažovanosti a dobrovolnické činnosti i ve volném čase a zároveň tak vylepšujeme i pracovní prostředí.

DobroDny

V rámci firemního dobrovolnictví mohou naši zaměstnanci věnovat jeden plně hrazený pracovní den v roce pomoci neziskovkám a komunitě, v níž působíme.

Neziskovky

Pomohli jsme v 17 neziskovkách během finančního roku 2015, během finančního roku 2016 v 11 organizacích a ve finančním roce 2017 i 2018 v 15 organizacích napříč Českou republikou.

Zaměstnanci

Během fiskálního roku 2015 se do této formy pomoci zapojilo 263 zaměstnanců, fiskální rok 2016 čítal 280 dobrovolníků, v roce 2017 to bylo 367 a během roku 2018 pak 346 dobrovolníků.

Zaměstnanecký grantový program

Podporujeme angažovanost našich zaměstnanců. Každý rok mohou přihlásit neziskovku, v níž sami dobrovolně pomáhají nebo k ní mají jakýkoliv vztah, do grantového řízení a získat pro ni až 30 000 korun.

Věnované peníze (Kč)
Počet neziskových organizací

Matchingový fond

Když naši zaměstnanci chtějí pomáhat, podpoříme je. Pokud se skupina kolegů domluví a vybere peníze na dobročinný účel, firma na něj přispěje stejnou částkou.

Během fiskálního roku 2016 jsme spustili interní aplikaci Pro dobrou věc, která zjednodušuje proces darování a následné administrace sbírek. Pomocí aplikace mezi sebou naši zaměstnanci vybrali:

Vybrané peníze (Kč)
Počet sbírek

Sportem pro dobrou věc

Naši zaměstnanci rádi pomáhají svým sportovním nasazením, a proto se často účastníme benefičních sportovních utkání.

Zapojili jsme se do Sue Ryder Cupu, Liga Cupu nebo závodů dračích lodí Modrého hrocha.

Den pro život

Od roku 2009 pravidelně umožňujeme našim zaměstnancům darovat krev přímo v našich prostorách.

Všeobecná fakultní nemocnice k nám jezdí až třikrát do roka. Od října 2016 spolupracujeme i s hotelem Hilton, jehož zaměstnanci k nám chodí darovat krev. Vzhledem k rekonstrukci jsme letos mohli darovat pouze dvakrát.

Během každého Dne pro život se podaří darovat více než 15 litrů krve.

Neziskové kino

Přímo v budově promítáme dokumentární filmy s důležitými společenskými či ekologickými tématy. Po filmu vždy následuje diskuze s odborníky z neziskového sektoru.

Cílem je seznamovat naše zaměstnance s možností osobní angažovanosti a přiblížit činnost neziskových organizací.

2016

Ve finančním roce 2016 se uskutečnilo 6 promítání, jichž se zúčastnilo celkem 105 zaměstnanců a jejich blízkých.

2017

Ve finančním roce 2017 se uskutečnila 2 promítání, jichž se zúčastnilo celkem 40 zaměstnanců a jejich blízkých.

2018

Ve finančním roce 2018 se uskutečnila 2 promítání, jichž se zúčastnilo celkem 50 zaměstnanců a jejich blízkých.

Odpovědně od začátku kariéry v KPMG

Každý nový zaměstnanec musí projít úvodním školením o fungování a pravidlech v KPMG. Povinnou součástí i je oblast společenské odpovědnosti. Noví kolegové a kolegyně se seznámí se strategií společenské odpovědnosti a s možnostmi, jak se zapojit.

Snažíme se zpestřit i pobyt nováčků na týdenním kurzu mimo kancelář a opět jsme letos pozvali kapelu AllStar Refjúdží Band, jejímž posláním je otevírat skrze uměleckou produkci témata spojená s migrací a ukazovat možnost řešení sociálních problémů. Navázali jsme tak na loňské divadlo utlačovaných pod patronací sdružení ARA ART.

Nefinanční sbírky

V průběhu celého roku mohou naši zaměstnanci darovat oblečení, které již nevyužijí. Nasbírané oblečení předáváme organizacím, které jej následně poskytnou potřebným. Během fiskálního roku 2017 jsme takto předali Armádě spásy, Nadaci Veronica, společnosti Podané ruce a organizaci Nadání a dovednosti přes 150 kg oblečení. V roce 2018 jsme předali 559 kg Azylovému centru sv. Terezy, o. p. s. Moment, Armádě spásy, na akci Piknik pro lidi bez domova a do Nadace Veronica v Praze, Brně a Ostravě.

Snídaně od neziskovek

Každý týden si mohou naši zaměstnanci koupit snídani a svačinu od sociálního podniku, během roku jsme spolupracovali s chráněnou pekárnou Letohrádek Vendula, kavárnou Dismas nebo pekárnou Fresh.

Snažíme se tak kolegům ukazovat možnosti nakupování s ohledem na společenskou přínosnost.

Ironing Ladies

Naši zaměstnanci si mohou nechat na zakázku prát a žehlit své oblečení sociální firmou Ironing Ladies, která dává příležitost ženám se znevýhodněním na trhu práce.

Firma si pro zakázky jezdí přímo do naší kanceláře a stejně tak doručuje i vyžehlené oblečení.