Ve spolupráci s vedením KPMG v České republice, odděleními People, Performance and Culture, Sustainability Services, Marketing and Communications, Quality and Risk Management, Internal Accounts, Controlling, Markets & Proposals, Knowledge Management a zainteresovanými osobami připravilo tento report oddělení CSR složené z partnera odpovědného za CSR, Head of CSR, CSR supervisorky a CSR specialistek. Toto oddělení je přímo podřízeno vedení firmy.

Reportujeme za čtyři samostatné právní jednotky – KPMG Česká republika, s. r. o., KPMG Česká republika Audit, s. r. o., KPMG Advisory, s. r. o., a KPMG Legal s. r. o. – za finanční rok 2018, tedy za období od 1. října 2017 do 30. září 2018. Některé údaje uvádíme za kalendářní rok 2018, protože za finanční rok nejsou dostupné, případně v minulosti byly reportovány jen za kalendářní rok.

Zprávu plánujeme vydávat každoročně, tato je pátá v řadě připravená na základě metodiky GRI, v tomto reportu jsme vycházeli z GRI 2016.

Tato zpráva byla připravena v souladu s GRI standardy: základní možnost.

GRI Index

Standardní indikátory
Obecné standardní indikátory Link
1. PROFIL ORGANIZACE
102-1 Název organizace KPMG v České republice
O této zprávě
102-2 Produkty a služby organizace KPMG v České republice
Poskytované služby KPMG v České republice
102-3 Sídlo organizace KPMG v České republice
102-4 Působení firmy
a klíčové oblasti působení
KPMG v České republice
Péče o klienty a odvětví, v nichž působíme
102-5 Vlastnictví
a právní forma
KPMG v České republice
Vlastnická struktura
102-6 Obsluhované trhy KPMG v České republice
Péče o klienty a odvětví, v nichž působíme
102-7 Profil organizace KPMG v České republice
102-8 Informace
o zaměstnancích a dalších pracovnících
KPMG v České republice
102-9 Dodavatelský řetězec KPMG v České republice
Jsme náročným
a společensky odpovědným odběratelem
102-10 Významné změny
v organizaci
Žádné zásadní změny neproběhly
102-11 Princip prevence Dodržujeme morální a etické zásady
102-12 Vnější iniciativy Členství v expertních skupinách
KPMG na globální úrovni je signatářem UN Global Compact
102-13 Členství v asociacích Dodržujeme morální a etické zásady
2. STRATEGIE
102-14 Vyjádření generálního ředitele Úvodní slovo
3. ETIKA A INTEGRITA
102-16 Hodnoty, principy, standardy jednání Etika a transparentnost
Naše vize a hodnoty
4. VEDENÍ
102-18 Organizační struktura Vedení a organizační struktura
5. CÍLOVÉ SKUPINY
102-40 Seznam cílových skupin organizace Skupiny, se kterými vedeme dialog
102-41 Dohody kolektivního vyjednávání Naši zaměstnanci nejsou sdruženi v odborových svazech
102-42 Identifikace a výběr klíčových stakeholderů Skupiny, se kterými vedeme dialog
102-43 Zapojení stakeholderů Skupiny, se kterými vedeme dialog
102-44 Klíčová témata
a oblast zájmu stakeholderů
Skupiny, se kterými vedeme dialog
6. O ZPRÁVĚ
102-45 Subjekty zahrnuté do konsolidované účetní závěrky O této zprávě
102-46 Definování obsahu zprávy Skupiny, se kterými vedeme dialog
102-47 Výčet klíčových oblastí Skupiny, se kterými vedeme dialog
O této zprávě
102-48 Přeformulování informací Neproběhlo
102-49 Změny v reportování Neproběhlo
102-50 Reportovací období O této zprávě
102-51 Datum vydání poslední CSR zprávy Červen 2018
102-52 Reportovací cyklus O této zprávě
102-53 Kontaktní osoba Kontakt
102-54 Prohlášení o dodržení standardů GRI O této zprávě
102-55 Seznam GRI indikátorů GRI Index
102-56 Vnější hodnocení zprávy Tato zpráva zatím neprochází vnějším hodnocením
Speciální indikátory
EKONOMICKÉ Link
201 Ekonomické výsledky Finanční ukazatele
203 Nepřímé ekonomické dopady Úvodní slovo
Popis strategie udržitelnosti
205 Protikorupční opatření Popis strategie udržitelnosti
Etika a transparentnost
EKOLOGICKÉ
302 Energie Sledujeme naši uhlíkovou stopu
303 Voda Sledujeme naši uhlíkovou stopu
305 Emise Sledujeme naši uhlíkovou stopu
306 Odpad Sledujeme naši uhlíkovou stopu
307 Dodržování ochrany životního prostředí ISO 14001
SPOLEČENSKÉ
401 Zaměstnanost Péče o zaměstnance
402 Pracovní vztahy Péče o zaměstnance
403 Bezpečnost a ochrana zdraví Zdravá firma
404 Trénink a vzdělávání Vzdělávání
405 Diverzita a rovné příležitosti Diverzita
406 Nediskriminace Péče o zaměstnance
413 Místní komunity Pomáháme tím, co umíme
Expertní dobrovolnictví
414 Hodnocení dodavatelů v přístupu ke společnosti Jsme náročným a společensky odpovědným odběratelem
418 Soukromí zákazníků Dodržujeme morální a etické zásady

Kontakt

Se zpětnou vazbou či případnými dotazy se můžete obrátit na CSR oddělení prostřednictvím e-mailové adresy csr@kpmg.cz nebo na:


Anna Vaníčková
CSR Supervisor

Tel: +420 222 123 319
Email: avanickova@kpmg.cz